Gebruiksvoorwaarden

Deze website is eigendom van Dieter Crombez BVBA.
Ieperseweg 155
8800 Oekene (Roeselare)
Tel. 0491 73 45 60
Ondernemingsnummer BE 0891.023.390

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.
Dieter Crombez BVBA kan de bepalingen van de gebruiksvoorwaarden steeds eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.

Verbintenissen gebruiker

De gebruiker verbindt zich ertoe:

geen gebruik te maken van de website voor illegale of schadelijke doeleinden;
de toegang tot de website niet te verhinderen, noch de website te verstoren, noch de website minder efficiënt te maken of schade te veroorzaken aan de website of derden;
geen gebruik te maken van de website om schadelijke of illegale informatie door te geven of te verspreiden;
de intellectuele rechten aanwezig op de website niet in het gedrang te brengen;
geen ongevraagde berichten te verzenden of te posten;
de website als een goede huisvader te gebruiken.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Dieter Crombez BVBA of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
Dieter Crombez BVBA levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal Dieter Crombez BVBA de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Dieter Crombez BVBA kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de website contacteren.

De inhoud van de website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Dieter Crombez BVBA geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Dieter Crombez BVBA kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Dieter Crombez BVBA verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.

Tegels binnen en buiten, alle formaten, steeds met passie geplaatst

Lid Confederatie Bouw
Lid Confederatie Bouw
Bestuurslid Fecamo
Bestuurslid Fecamo
WTCB
WTCB
Beltrami
Beltrami
Top Tegel 04
Top Tegel 04
Sponsor Fireballs Tielt
Sponsor Fireballs Tielt